kascontrolecommissie


De kascommissie bestaat uit 2 leden en 1 reserve lid. Deze leden worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering benoemd.
De leden hebben ten hoogste 2 jaar zitting en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Zij zijn bij aftreden niet direct herkiesbaar.
Zij controleren minstens eenmaal per jaar de boeken.

De kascommissie geeft advies aan de algemene ledenvergadering om de financiële verslagen goed te keuren of af te keuren. De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over de financiën. De kascontrole is primair gericht op het financieel verslag. Daarvoor moeten ook onderdelen van de boekhouding worden gecontroleerd. In het verslag staat beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. Stemt de kascommissie in met de financiële verantwoording, dan kan ze uit haar taak worden ontheven.

De leden van de kascommissie zijn tot aan de jaarvergadering tot geheimhouding tegenover derden verplicht.