Kascontrolecommissie

Ter controle van het financieel beheer van de vereniging wordt jaarlijks op de jaarvergadering door en uit de leden een kascontrolecommissie benoemd.

De kascommissie bestaat uit 2 leden en 1 reserve lid. De leden hebben ten hoogste 2 jaar zitting en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Zij zijn bij aftreden niet direct herkiesbaar.
Zij controleren minstens eenmaal per jaar de boeken.

De leden van de kascommissie zijn tot aan de jaarvergadering tot geheimhouding tegenover derden. verplicht.

De kascommissie bestaat uit:
Ruud Koppenol
Jan Splinter
Hans Stuurman (reserve)