info aanvraag bouw/sloop vergunning

Beste tuinvriend(in)

Het is de bedoeling van het Bestuur van de VTV Ridderspoor om het aanvragen van een bouwvergunning op uw tuin zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te laten verlopen.

Hierbij treft u een formulier aan voor het aanvragen van een bouwvergunning.

Bij dit aanvraagformulier dient u een tekening in te leveren van het te plaatsen object en een tekening van waar het object op uw tuin wordt geplaatst, liefst op ruitjespapier. Vergeet objecten in de aangrenzende tuinen niet te vermelden, dit vanwege de voorgeschreven onderlinge afstanden!

Let op: de afmetingen van de geplaatste kas of tuinhuisje/schuur dienen exact te voldoen aan de tekeningen, want anders loopt u kans dat het na plaatsing alsnog wordt afgekeurd !

Informatie aan welke eisen moet worden voldaan treft u onderaan deze brief.

Alle vereiste stukken dienen digitaal te worden ingeleverd op onderstaand webadres, onder gelijktijdige betaling van € 25,00 aan leges en administratiekosten bij de penningmeester van onze vereniging. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als hieraan is voldaan!

Nadat u van de voorzitter van de bouwcommissie bericht hebt ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u met bouwen beginnen.

Hebt u nog vragen of problemen met het maken van de benodigde stukken, bel even naar één van onderstaande telefoonnummers.

Als uw bouwwerk gereed is dient u contact op te nemen met ondergetekende, zodat er een eindcontrole kan plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Bouwcommissie,

Harrie van Veen

Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 442963 of 06 52825456

webadres bouwcommissie@vtv-ridderspoor.nl

  Enkele voorschriften:

– Bij oppervlakte tuin tot 150 m2 is het bouwen van een tuinhuisje niet  toegestaan, wel mag er een schuurtje

  op gebouwd worden van maximaal 5 m2 en een maximale nokhoogte van 2,85 m.

– Bij oppervlakte tuin van tenminste 150 m2 is een schuurtje of huisje van maximaal 14 m2 toegestaan

   (l x b mag maximaal 3,5 x 4 meter bedragen!), een nokhoogte van max. 2,85 m en een dakoverstek van max.

   2 x 25 cm.. 

– Op complex 1 is met speciale toestemming van de Gemeente een nokhoogte van  3,25 m toegestaan, er dient

  dan wel een exrta legesbedrag te worden voldaan. Dit is thans (2013) € 217,00 extra!

– Een schuurtje én een tuinhuisje op één tuin is niet toegestaan. 

– Goothoogte huisjes max. 2,50 meter en een dak- of beschoeïngsoverstek van maximaal 0,50 m

– Voor kassen geldt dat deze max.10% van het tuinoppervlak mogen innemen met een maximum van 20 m2.

– Voor tunnels geldt een maximum formaat van 4 x 4 m.

– Nokhoogte van een kas mag maximaal  2,85 meter zijn. Broeikassen mogen max. 0,70 m hoog zijn.

– De afstand van de huisjes of schuurtjes tot de huisjes of schuurtjes van de naastgelegen tuinen dient tenminste

  3 meter te bedragen.

– Een huisje, schuurtje of kas dient minimal 1,5 meter uit de tuingrens geplaatst te worden. Op een smalle tuin

  van ca. 5 meter breedte, eerst overleg met de voorzittervan de bouwcommissie!

– Voor verdere voorschriften zie art.27 t/m 31 van het Huishoudelijk Reglement  en de bijlage “Bouwwerken op de

   tuin”  bij de Informtie Folder.